OPAR: Obsah

PODĚKOVÁNÍ

PŘEDMLUVA AUTORA

PŘEDMLUVA PŘEKLADATELE

KAPITOLA 1: REALITA

Existence, vědomí a identita jako základní axiómy
Kauzalita jako nezbytný důsledek identity
Existence a její prvotnost vůči vědomí
Metafyzická danost jako absolutní princip
Idealismus a materialismus jako odmítnutí základních axiómů

KAPITOLA 2: SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ A VOLNÍ SCHOPNOST

Smyslové vnímání jako nezbytně platné
Smyslové kvality jako skutečné jevy
Vědomí jako jev mající identitu
Smyslová úroveň poznání jako danost
Primární volba jako rozhodnutí soustředit se, či nikoli
Lidské činnosti, mentální a fyzické jako zapříčiněné a zároveň volní
Volní schopnost jako axiomatický atribut

KAPITOLA 3: TVORBA POJMŮ

Diferenciace a integrace jako nástroje jednotkového pohledu
Tvorba pojmů jako matematický proces
Pojmy vztažené k vědomí při vynechání rozměrů
Definice jako poslední krok vytvoření pojmu
Pojmy jako nástroje k dosažení jednotkové úspory

KAPITOLA 4: OBJEKTIVITA

Pojmy jako objektivní nástroje
Objektivita jako volní soulad s realitou prostřednictvím metody logiky
Poznání jako kontextový jev
Poznání jako hierarchická struktura
Intrinsicismus a subjektivismus jako dvě formy odmítnutí objektivity

KAPITOLA 5: ROZUM

Emoce jako důsledek myšlenek
Rozum jako jediný nástroj lidského poznání
Arbitrární jako ani pravdivé, ani falešné
Jistota jako kontextová záležitost
Mysticismus a skepticismus jako popření rozumu

KAPITOLA 6: ČLOVĚK

Účelovost a podmíněnost živých organismů
Rozum jako základní nástroj přežití člověka
Rozum jako atribut jednotlivce

KAPITOLA 7: DOBRO

„Život“ jako základní kořen „hodnoty“
Vlastní život jako měřítko morální hodnoty
Racionalita jako primární ctnost
Jednotlivec jako správný příjemce prospěchu ze svého morálního jednání
Hodnoty jako objektivní jevy

KAPITOLA 8: CTNOST

Nezávislost jako primární orientace na realitu, nikoli na ostatní lidi
Integrita jako jednání v souladu s racionálními principy
Poctivost jako odmítnutí neskutečnosti
Spravedlnost jako racionalita při hodnocení lidí
Produktivita jako přizpůsobení přírody člověku
Hrdost jako morální ctižádost
Iniciace fyzické síly jako zlo

KAPITOLA 9: ŠTĚSTÍ

Ctnost jako praktická záležitost
Štěstí jako normální stav člověka
Sex jako metafyzická záležitost

KAPITOLA 10: STÁT

Individuální práva jako absolutní princip
Stát jako instituce ochrany práv
Etatismus jako politika iracionality

KAPITOLA 11: KAPITALISMUS

Kapitalismus jako jediný morální společenský systém
Kapitalismus jako systém objektivity
Opozice vůči kapitalismu jako důsledek špatné epistemologie

KAPITOLA 12: UMĚNÍ

Umění jako konkretizace metafyziky
Romantická literatura jako ilustrace úlohy filozofie v umění
Estetická hodnota jako objektivní soud

EPILOG: DUEL MEZI PLATONEM a ARISTOTELEM

LITERATURA

REJSTŘÍK

Sdílejte...