No Image

Proč poznávat objektivismus?

Objektivismus nemá žádnou vážnou filozofickou opozici. Objektivismus vahou své strukturované, logické a jasné argumentace přesvědčí každého intelektuálně poctivého člověka. Jeho obhajoba naráží spíše na odpor vůči abstraktnímu myšlení a na ignorování filozofie vůbec. Naráží na přehlížení klíčového významu filozofie pro každodenní praktický život člověka. Naráží na neschopnost drtivé většiny intelektuálů uvědomit si, že veškeré jejich ideje jsou odvozeny z jistých nejobecnějších premis a východisek, které zpravidla považují za samozřejmé, a přitom vůbec samozřejmé nejsou. Některé jsou mylné, jiné jsou pravdivé. Právě z těchto nejobecnějších idejí pramení společenské katastrofy nebo naopak úžasný rozkvět člověka a civilizace.


No Image

Přídavky pro státní děti

Socialisté pod vedením pana Špidly prosadili, že stát bude napříště vyplácet přídavky na každé dítě nezávisle na příjmech či majetku jeho rodičů. Opoziční "pravicoví" poslanci se bouří, protože podle nich by přídavky neměli pobírat bohatí, ale jen chudí. Svůj majetek tedy máme obětovat, ale jen chudým.


No Image

„Antimonopolní“ zákony jsou zlem

Nejnovější tažení proti firmě Microsoft, tentokrát vedené internetovým a mediálním producentem AOL Time Warner (a jeho dceřinou společností Netscape), je dalším pokračováním stále nekončící série útoků na samou podstatu podnikání, stále nekončícího trestání úspěchu.


No Image

Obětujte se, společnost musí pobízet!

Jako politický filozof tvrdím, že zmíněné cíle investičních pobídek, tj. snížení nezaměstnanosti, zvýšení ekonomického růstu a zvýšení „konkurenceschopnosti ekonomiky“ jsou naprosto nesmyslné, iracionální a jejich sledování státem je nemorální, je zlemNo Image

Válečné činy

V roce 1941, když byly Spojené státy napadeny Japonskem, jsme vyhlásili
válku všem mocnostem Osy, protože jsme chápali, že všechny společně
vytvářejí stejnou hrozbu. Stejným způsobem bychom dnes měli vyhlásit válku každé zemi, která podporuje a poskytuje úkryt protiamerickým teroristům.


No Image

Proti branné povinnosti

Profesionalizace armády se i u nás konečně
stala vážným politickým tématem, s nemalou nadějí na brzké zákonné
ukotvení. I když se jedná o významný a správný krok, je podepírán falešnými
argumenty. Nejde tedy o žádoucí zásadní posun v politickém a
morálním myšlení těch, kdo jej prosazují.No Image

Kapitalismus v Čechách

Často se v tisku píše o kapitalismu v Čechách a před časem se dokonce president Václav Havel rozhovořil o tzv. „mafiánském kapitalismu“. Skutečnost je ale taková, že zde nikdy nic, co by i jen vzdáleně připomínalo kapitalismus, nebylo, a použití výrazu „mafiánský kapitalismus“ jen svědčí o zásadním nepochopení tohoto systému v nejvyšších vládních kruzích.


No Image

Měřítkem morálky je člověk

Ředitel Občanského institutu, pan Semín (MFD, 17. 4. 01 jistě dobře ví, že potrat není „usmrcením osoby před vlastním narozením“, ačkoli tvrdí opak To jen náboženští mystikové, které reprezentuje, se uchylují k záměrnému pojmovému překrucování, aby co nejvíce očernili člověka, který sleduje svůj vlastní život a prospěch a aby vyzdvihli morálku sebeobětování, která je vlastní náboženské ideologii.


No Image

Příroda bez člověka?

Lidstvo stojí tváří v tvář vážnému nebezpečí“, říká dr. Michael Berliner z The Ayn Rand Institute, „nebezpečí nepochází z kyselých dešťů, globálního oteplování, smogu nebo kácení deštných pralesů, jak se nás ekologové snaží přesvědčit. Hrozbou pro lidstvo je ekologie.“


No Image

Hanebná „solidarita“ a devastace zdravotnictví

Vystoupení ministra zdravotnictví Fišera na nedávném
panelu Centra pro ekonomiku a politiku naznačovalo, že fundamentální diskuse o
reformách zdravotnictví je odbornou otázkou z oblasti medicíny a
zdravotnictví. Není tomu tak. Kořenem všech koncepčních i konkrétních
střetů je filozofický spor mezi
racionálním egoismem a morálkou sebeobětování, mezi individualismem a kolektivismem.
Primární diskuse se tudíž musí odehrát na poli morálky.


No Image

Proti environmetalismu

Lidstvo stojí tváří v tvář vážnému nebezpečí. Nebezpečí nepochází z kyselých dešťů, globálního oteplování, smogu nebo z kácení deštných pralesů, jak se nás environmentalisté snaží přesvědčit. Hrozbou pro lidstvo je environmentalismus.


Fundamentálním cílem environmetalistů není čistý vzduch a čistá voda ale zničení technologicko-průmyslové civilizace. Jejich cílem není rozvoj lidského zdraví, lidského štěstí a lidského života, ale nelidský svět, kde je „příroda“ uctívána jako totem primitivních náboženství.


No Image

Česká televize – dnes věc (bohužel) veřejná

Stát v racionální společnosti má jedinou funkci – chránit individuální práva. Jakákoli angažovanost státu ve vysílání a jakákoli jeho regulace je nesmyslná, popírá funkci státu a pošlapává práva soukromých subjektů. Všechny tradiční argumenty, kterými je etatismus ve vysílání hájen, jsou falešné.